Izobraževanje na daljavo je namenjeno dijakom športnikom, umetnikom, raziskovalcem, ki so pogosto odsotni od pouka. Vključuje tudi dijake, ki so odsotni zaradi bolezni, dijake z različnimi posebnimi potrebami, ki jim ustreza izobraževanje na daljavo (npr. dijaki z Aspergerjevim sindromom ipd.). Zato izobraževanje na daljavo omogoča tudi inkluzijo različnih in ranljivih skupin dijakov v proces gimnazijskega izobraževanja.

Izvedba izobraževanja na daljavo lahko poteka v spletnih učnih okoljih kot so eListovnik, spletna učilnica Moodle na SIO portalu ali Lusy Moodle, Office 365, spletna učilnica v storitvi Google Apps for Educators (kombinira se spletno učilnico, delo v Gdrive (Googlove dokumente) ter Gmail) ipd. E-pošta, skype, viber, vox niso spletna učna okolja, lahko pa se jih uporablja kot orodja za komuniciranje v okviru izobraževanja na daljavo.

Koncept spletnih nalog na portalu Jazon

 • Naloge so skladne z učnimi načrti. Pri matematiki in tujih jezikih sta upoštevana nižji in višji nivo glede mature. Razvidno je, katere naloge so iz splošnih in katere iz posebnih/izbirnih znanj.
 • Naloge so pripravljene celostno, kar pomeni, da pokrivajo učne cilje in vsebine iz učnih načrtov obveznih predmetov gimnazijskega izobraževanja. Naloge so zasnovane na različnih zahtevnostnih ravneh.
 • Naloge so osredotočene na bistvo, ključno v nekem učnem sklopu.
 • Vse spletne naloge vključujejo uvod in delovni list:
 1. Uvod vključuje navodila za izvedbo naloge. Pri nekaterih predmetih, npr. zgodovini in angleščini, so navodila sestavljena po načelih formativnega spremljanja in vrednotenja znanja. Dijaki imajo podroben vpogled v učne cilje (pričakovane dosežke/rezultate) iz učnega načrta za učne sklope, ki zajemajo deklarativno, konceptualno, proceduralno in metakognitivno znanje. Predstavljeni so tudi kriteriji uspešnosti, ki izhajajo iz ciljev in dijakom omogočajo samovrednotenje znanja. Kriteriji uspešnosti so lahko v obliki semaforjev, preglednic, rubrik idr. Pri učnih sklopih so navedeni tudi viri, ki jih dijaki lahko uporabijo pri učenju in strategije učenja, ki vključujejo načrtovanje časa za učenje in učinkovite bralne učne strategije za učenje predmeta.
 1. Drugi del naloge pa predstavlja delovni list. Značilnosti spletnih nalog na delovnem listu so:
  • Vključujejo naloge za samostojno učenje (obravnavo) učne snovi, naloge za preverjanje znanja, avtentične naloge.
  • Vključene so naloge z dodatni viri.
  • Vključeni so multimedijski elementi (slika, film, zvok, interaktivna slika, posnetki z Youtuba).
  • Naloge se navazane na klasične ali e-učbenike oz. druga ustrezna e-gradiva za predmet.
  • Naloge so bolj celostne in interaktivne pri predmetih, ki imajo e-učbenike (npr. matematika, geografija, informatika).

Aktivnosti za dijake na delovnih listih vključujejo:

 • Načrtovanje učenja po načelih formativnega spremljanja in vrednotenja znanja, v eListovniku, navodila za delo v spletni učilnici ipd., npr. pri predmetih angleščina in zgodovina..
 • Samostojno učenje nove učne snovi s pomočjo nalog, ki so zasnovane na klasični ali e-učbenik, e-gradiva, dodatne vire na delovnem listu, druga učna gradiva.
 • Učenje s pomočjo ogleda posnetkov.
 • Preverjanje znanja s pomočjo vprašanj, nalog na delovnem listu, ki so na različnih zahtevnostnih ravneh.
 • Samovrednotenje znanja s pomočjo kriterijev uspešnosti.
 • Samouravnavanje učenja z navajanjem na ustrezne bralne učne strategije, obrazci za refleksijo učenja ipd.

Način izobraževanja na daljavo po modelu Jazon

Pri izobraževanju na daljavo se kombinira uporabo izbranega spletnega učnega okolja, v katerem poteke učenje ter gradiva s portala Jazon, ki obsega delovne liste za samostojno učenje in eksperimentalno delo pri naravoslovnih predmetih (npr. biologiji), učne cilje oz. pričakovane dosežke/rezultate, kriterije za spremljanje in vrednotenje znanja v različnih oblikah (semaforji, preglednice, rubrike  idr.), seznam virov za učenje pri vsakem učnem sklopu, napotke za uspešno učenje predmeta (npr. nabor bralnih učnih strategij za uspešno učenje predmeta), smernice za refleksijo učenja. Gradivo je večinoma urejeno po načelih formativnega spremljanja. Poleg tega se lahko uporablja tudi druge e-vsebine in e-storitve za realizacijo zadanih učnih ciljev.

Na voljo so tudi e-učbeniki za predmete:

 • slovenščina za prvi letnik,
 • matematika za prvi, drugi in tretji letnik,
 • angleščina za prvi letnik,
 • nemščina za prvi letnik,
 • kemija za prvi, drugi in tretji letnik,
 • geografija za prvi letnik,
 • glasba,
 • likovna umetnost,

eUčbeniki so dostopni na SIO portalu na povezavi http://eucbeniki.sio.si/

Za računalništvo in informatiko je na voljo e-učbenik na povezavi https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html

Dijaki pripravijo načrt izobraževanja na daljavo s pomočjo učiteljev – tutorjev s šole, v okviru katere želijo dokončati šolanje.

Pokritost predmetov obveznega dela gimnazijskega predmetnika

Model izobraževanja dijakov na daljavo – Jazon je začel nastajati v razvojni nalogi Zavoda RS za šolstvo, ki se je začela v šolskem letu 2010/2011 kot poskus v gimnaziji. V njenem okviru so bila pripravljena e-gradiva za šest predmetov (za tri predmete v celoti (zgodovina, geografija, psihologija), za tri pa deloma (matematika, slovenščina, angleščina)). E-gradiva so bila objavljena na spletni strani http://zrss.edus.si/jazon. V jeseni leta 2014 in v začetku leta 2015 je bilo e-gradivo preneseno na novo spletno stran http://jazon.splet.arnes.si/, ki jo je projektni tim razvojne naloge razvil v portal. Gradivo se nahaja na strežniku podjetja Arnes. Projektni tim je izdelal smernice za izdelavo novih ter posodobitev obstoječih e-gradiv, ki  omogočajo samostojno učenje dijakov ter sprotno spremljanje in vrednotenje znanja po načelih formativnega spremljanja. Člani projektnega tima so predmetni pedagoški svetovalci, ki so z delovnimi skupinami učiteljev pripravili gradiva za izobraževanje na daljavo, jih recenzirali, uredili in objavili na portalu. Posodobljena in z novimi gradivi dopolnjena ter končana so gradiva za predmete slovenščino, matematiko, angleščino, zgodovino, geografijo, biologijo, športno vzgojo, psihologijo, filozofijo, sociologijo, informatiko, likovno umetnost. Za dokončan predmetnik obveznih predmetov gimnazijskega programa manjkajo še gradiva za drug tuj jezik, fiziko, kemijo in glasbo, za katera žal nismo uspeli pridobiti nosilcev – urednikov gradiv.

(Skupno 2.363 obiskov, današnjih obiskov 1)